FreeBSD (10.x) суусан програмын цоорхойг шалгах


Сүүлийн үеийн FreeBSD-ийн үндсэн багажуудад нилээд өөрчлөлт орсон. Үүний нэг нь суусан програмын цоорхойтой эсэхийг шалгадаг хуучний ports-mgmt/portaudit маань өөрчлөгдөж pkg audit болсон.

Энэ коммандыг ажилуулж суусан байгаа програмуудад цоорхой байгаа эсэхийг шалгадаг. Анх удаа ажиллуулах гэж байгаа бол "pkg audit -F" гээрэй.

бмр

0 comments: