FreeBSD Ports Update

FreeBSD Ports -ийг шинэчлэх шинэ багаж


FreeBSD сүүлийн хэдэн жил үндсэн систем, багаж хэрэгсэлдээ нилээдгүй агаар оруулж шинэчлэл хийсэн. Үүний нэг нь Ports буюу пакаж менежментийн удирдлага байлаа.

FreeBSD 10.x Шинэ орчинд порт анх суулгах:


# portsnap fetch extract

Суусан портыг шинэчлэх:

# portsnap fetch update